ÚvodOstatné → Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre aplikáciu e-Strava (webová aj mobilná verzia)

1. Meno a adresa zodpovednej osoby (správca)

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov je:

Spoločnosť Ulrich Software s.r.o.

Adresa: Pod Štandlem 776
Telefón: +420 603 433 844

E-mail: info@ulrichsw.cz
Internet: www.ulrichsw.cz
Výkonný riaditeľ: Ing. Ivo Ulrich

2. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

E-mail: info@ulrichsw.cz

3. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

Osobné údaje našich používateľov (meno+priezvisko, napr. Adam Novák sú iniciály A.N., e-mail, škola, výber obeda) sa vo všeobecnosti zhromažďujú a používajú len v rozsahu potrebnom na poskytovanie funkčnej aplikácie e-Estrava a súvisiacich služieb. Naša prihláška je určená predovšetkým právnym zástupcom žiakov a študentov. Študenti a žiaci nad 16 rokov môžu aplikáciu používať samostatne.

Tieto údaje zhromažďujeme priamo od našich používateľov prostredníctvom registrácie v našej aplikácii.

Kritériá na určenie doby uloženia údajov sú založené na splnení účelu ich spracovania a následnom zákonnom období uchovávania. Ak údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, pravidelne sa vymazúvajú.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich používateľov je založené na právnych dôvodoch (článok 6 ods. 1 písm. a), b, c, f DS-GVO).

Osobné údaje našich používateľov môžu byť prenesené poskytovateľom služieb. A to poskytovateľom hostingu miramo.cz a subdodávateľmi pri vývoji webovej a mobilnej aplikácie. Uzavreli sme dohodu o spracovaní osobných údajov so všetkými poskytovateľmi služieb v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia o ochrane údajov.

4. Poskytovanie aplikácie a vytváranie súborov denníka

Zakaždým, keď používate našu aplikáciu, náš systém automaticky zaznamenáva dáta a informácie z počítačového systému volajúci počítač/telefón do takzvaných protokolových súborov. Zhromažďujú sa tieto údaje: IP adresa používateľa, typ prehliadača a verzia (pre webový portál), použitý operačný systém, odkazová adresa URL, názov hostiteľa pristupujúci počítač/telefón, jedinečné ID zariadenia (pre mobilnú aplikáciu), čas požiadavky a server.

Tieto údaje sú tiež uložené v protokolových súboroch nášho systému. Tieto údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa. Tieto údaje sa ani nezlučujú s inými zdrojmi údajov.

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a protokolových súborov je článok 6 ods. 1 písmeno f GDPR.

Dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné pre správne fungovanie aplikácie. Z tohto dôvodu adresa IP používateľa musí zostať uložená počas celého trvania relácie.

Ukladanie do súborov denníka sa vykonáva na zabezpečenie funkčnosti aplikácie. Okrem toho používame tieto údaje na optimalizáciu webových stránok a zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. Hodnotenie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti nevykonáva.

Tieto účely sú tiež naším oprávneným záujmom na spracovaní údajov podľa článku 6 ods. 1 písmeno f GDPR.

Údaje sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zhromažďovania údajov na účely poskytnutia aplikácie e-Strava v okamihu ukončenia príslušnej relácie.

V prípade uloženia do súborov denníka budú údaje vymazané najneskôr po 365 dňoch.

Zber dát pre poskytovanie aplikácie a uchovávanie dát v protokolových súboroch je absolútne nevyhnutný pre prevádzku aplikácie. Preto používateľ nemá možnosť namietať.

5. Používanie súborov cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači alebo internetovom prehliadači v počítačovom systéme používateľa. Keď používateľ pristupuje na webovú stránku, súbor cookie môže byť uložený v jeho operačnom systéme. Súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom volaní webovej stránky.

Na našej webovej stránke sa používajú nasledujúce súbory cookie:

  • PHPSESSID - ID relácie servera
  • selzar – uložený výber jedálne na prihlásenie

Tieto súbory cookie používame na poskytovanie potrebných funkcií webovej stránky používateľom.

Ako používateľ máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete zakázať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie je možné kedykoľvek vymazať. To sa dá urobiť aj automaticky. Ak sú súbory cookie na našej webovej stránke deaktivované, nebude možné naplno využiť všetky funkcie webových stránok

6. Práva dotknutej osoby

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte nasledujúce práva:

  • právo na informácie podľa článku 15 DS-GVO.
  • právo na opravu podľa článku 16 DS-GVO,
  • právo na vymazanie podľa článku 17 DS-GVO,
  • právo na obmedzenie spracúvania podľa § 18 DS-GVO,
  • právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 DS-GVO;
  • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 DS-GVO.

Ak chcete uplatniť tieto práva, obráťte sa na kontakty uvedené v bode 1 alebo 2.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov.

 

Verzia 1.0, 12.04.2021

 

Zákaznická podpora

 

Linka zákaznické podpory je v provozu každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.

+420 558 434 170
+420 595 178 050
+420 603 433 844
info@ulrichsw.cz

Rychlý kontakt

Tímto uděluji firmě Ulrich Software s.r.o. souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v tomto formuláři a popř. uvedených v textové zprávě za účelem kontaktování firmy Ulrich Software s.r.o. Mé údaje budou uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu. Údaje nebudou předány třetím stranám. Udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas lze kdykoliv odvolat, a to napsáním e-mailu na adresu: info@ulrichsw.cz. Odvoláním souhlasu zůstane zákonnost předcházejícího zpracování údajů nedotčena.